2018-12-10

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR LIII/458/2018

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

z dnia 25 października 2018 r.

 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złocieniec

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

 

§1.Przyjmuje się następujący regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złocieniec:

 

„Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złocieniec

 

Rozdział 1

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo –  kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

§1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków ma obowiązek:

 1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
  1. realizacji dostaw wody z posiadanej sieci wodociągowej w wymaganej ilości, nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę (to jest 6 m3 rocznie) i pod odpowiednim ciśnieniem, nie mniejszym niż 0,1 MPa (mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym);
  2. przyjmowania do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieków wprowadzanych przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę (to jest 6 m3 rocznie) o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
  3. dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
 2. zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach prawa,
 3. dostarczyć odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa,
 4. odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa,
 5. wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną,
 6. instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny,
 7. prowadzić regularną kontrolę jakości dostarczanej wody,
 8. prowadzić regularną kontrolę posiadanych przez siebie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić właściwą jakość oczyszczonych i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
 10. dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego posiadaniu,
 11. zapewnić budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,
 12. informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 13. na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Okręgowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań

i w przypadku stwierdzenia przez ten Urząd jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany.

 

§2. Odbiorca usług ma prawo w szczególności do:

 1. odbierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości,
 2. nieprzerwanego odprowadzania ścieków,
 3. bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody,
 4. zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu reklamacji.

 

§3. Odbiorca usług ma obowiązek:

 1. korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci, w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należytym stanie,
 2. korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych zakazanych odpadów i substancji, 
 3. prawidłowo zabezpieczyć wodomierz główny (łącznie z pomieszczeniem przewidzianym do lokalizacji wodomierza głównego), pozostałe wodomierze oraz urządzenia pomiarowe, a także zapewnić łatwy dostęp do tych przyrządów,
 4. niezwłocznie zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o uszkodzeniu lub zaborze wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym uszkodzeniu lub zaborze plomb,
 5. zawiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody,
 6. powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, bez uzgodnienia  tego z przedsiębiorstwem, w tym nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna,
 7. zawiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków.

 

Rozdział 2

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

 

§4. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a Odbiorcą usług.

 

§5. 1. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w §6 niniejszego regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzenie ścieków. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez Odbiorców usług konkretnych dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie konkretnej umowy.

 

§6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (i) lub odprowadzenie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

 1. dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
 2. wskazanie nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub odprowadzane ścieki,
 3. oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
 4. oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
 5.  oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczoną wodę,
 6. oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy,
 7. oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub odprowadzane ścieki.

 

§7. Jeżeli umowao zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ma być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z wskazanej wyżej nieruchomości, wnioskodawca przedkłada do wglądu uprawnionemu pracownikowi przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

 

§8. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w §6 niniejszego regulaminu, a ponadto:

 1. dane identyfikacyjne oraz adres osoby korzystającej z lokalu, do którego ma być dostarczana woda lub odprowadzane ścieki;
 2. umocowanie do złożenia wniosku,
 3. wskazanie lokalu, do którego ma być dostarczana woda lub odprowadzane ścieki,
 4. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
 5. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.

 

 Rozdział 3

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§9. 1.Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie we wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków.

2. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.

 

Rozdział 4

Warunki przyłączania do sieci

 

§10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem to potwierdzającym,

2) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

3) określenie wielkości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenie,

4) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakość odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,

5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia,

6) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.

3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 30 dni.

4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub (i) kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

3) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,

4) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

5) informacje o rodzaju dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,

6) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

 

§11. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie widzi możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci w terminie 14 dni od otrzymania wniosku pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

 

Rozdział 5

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

 

§12. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych:

 1. przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy nie mniejszej niż 32 mm,
 2. w miejscu włączenia do sieci należy wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę teleskopową zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować,
 3. uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie sieć należy prowadzić najkrótszą bezkolizyjną trasą,
 4. przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC klasy S SDR 34, o średnicy 160 mm i grubości ścianki 4,7 mm,
 5. przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą indywidualnych urządzeń typu miniprzepompownie, rozdrabniarki.

 

§13. Przy projektowaniu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych uwzględnia się:

 1. prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą,
 2. posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min. 15%,
 3. dojazd i dostęp do studni rewizyjnych.

 

Rozdział 6

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

 

§14. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.

 

§15. 1. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia podmiotu przyłączanego złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

2. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).

3. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia, względnie umowie o przyłączenie.

4. Protokół odbioru końcowego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

 1. datę odbioru,
 2. skład komisji,
 3. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości przyłącza, rodzaju odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
 4. adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
 5. podpisy członków komisji.

5. Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłącza i jego podpisanie przez strony upoważnia podmiot przyłączany do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy o dostawę wody i (lub) odprowadzanie ścieków.

 

Rozdział 7

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

 

§16. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,  przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek:

 1. poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
 2. zapewnić odbiorcom usług zastępcze punkty poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformować odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
 3. podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
 4. o zaistniałej sytuacji poinformować gminę, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości i właściwej jakości świadczonych usług.

 

§17. O planowanych przerwach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

 

Rozdział 8

 Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody
 i odprowadzaniu ścieków

 

§18. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do:

 1. wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci,
 2. informowania odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o obowiązujących przepisach prawa oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy o dostawę wody i (lub) odbierania ścieków oraz czasie i miejscu, w którym możliwe jest jej zawarcie,
 3. przyjmowania reklamacji.

 

§19. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:

 1. wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
 2. dane umożliwiające kontakt,
 3. godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji,

były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.

 

§20. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie, BIP i na jego stronie internetowej udostępnione były:

 1. następujące dokumenty w aktualnym brzmieniu:
  1. taryfa,
  2. regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
  3. tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi,
  4. aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
   i urządzeń kanalizacyjnych, 
 2. informacje dotyczące:
  1. szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umowy,
  2. procedury reklamacyjnej,
  3. sposobu rozstrzygania spraw spornych w przedmiocie:

– odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,

– odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

§21. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.

 

§22. 1. Reklamacje powinny zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,

2) przedmiot reklamacji,

3) uzasadnienie,

4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

 

 Rozdział 9

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

 

§23. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

 

§24. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.

 1. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka ochrony przeciwpożarowej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu informacje o ilości pobranej wody.
 2. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej gminie Złocieniec, które stanowią podstawę do rozliczeń miesięcznych za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym a gminą Złocieniec.

 

§25. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.”

 

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY

 

       Mirosław Kacianowski

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..